Maand: juni 2020

Nieuwe website

Welkom op de geheel vernieuwde website van Uitvaartvereniging Kerspel, Leens. Op deze website vind u informatie over onze vereniging, hoe u lid kunt worden, hoe u een overlijden kunt melden en wat de voordelen van het lidmaatschap zijn en over de diensten die wij bieden.

 

Eerdere nieuwsberichten

In verband met de overgang naar de nieuwe website zijn onderstaande nieuwsberichten hieronder gearchiveerd.

2020-03-24

Vanwege de richtlijnen die opgesteld zijn naar aanleiding van de coronacrisis, heeft het bestuur besloten de algemene ledenvergadering, die gepland stond voor donderdag 2 april, uit te stellen tot een nader te bepalen datum

Er vond regelmatig overleg plaats met de gemeente De Marne
Aan de orde kwamen ontwikkelingen op gemeentelijk niveau en met betrekking tot onze uitvaartvereniging, alsmede het begraafplaatsenbeleid van de gemeente De Marne Inmiddels is de gemeente De Marne opgegaan in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Wij verwachten ook een regelmatig contact met vertegenwoordigers van de gemeente Het Hogeland.

Ons ledenbestand bedroeg op 1 januari 2018: 1145 leden en op 31 december 2018: 1142. Wel hebben allerlei mutaties plaats gevonden door overlijden, het schrappen van een aantal wanbetalers en bijschrijvingen van nieuwe leden (kinderen).

Onze ledenadministratie wordt beheerd in een digitaal systeem, genaamd Member Control. De secretaris en de penningmeester hebben door middel van wachtwoorden toegang tot het systeem en kunnen wijzigingen, aanvullingen etc. aanbrengen.

Onze vereniging is geen lid meer van de (provinciale) Federatie van uitvaartvaartverenigingen in de provincie Groningen. Als bestuur zagen wij geen meerwaarde in het lidmaatschap, wel hoge kosten. Als bestuur hebben wij een aantal keren aan de bel getrokken om hierin verandering te brengen, maar dat heeft niets opgeleverd, reden waarom wij eind december 2018 hebben besloten het lidmaatschap op te zeggen. Wij zijn nu lid geworden van de overkoepelende organisatie Nardus.

2019-01-29 Vergadering bestuur: uit het ontvangen actuarieel rapport blijkt dat we de zaken financieel goed op orde hebben en dat er ruimte is om de pakketwaarde met 50 euro te verhogen tot 800 euro. Besloten wordt om een airco op het dak van de aula te laten plaatsen. De boeken zullen door financieel deskundige personen worden gecontroleerd. Bovendien vindt er een controle door een administratiekantoor plaats. De overeenkomst met Uitvaartzorg Boerhaavelaan wordt voor een jaar verlengd. Over en weer zijn we tevreden.
2018-11-02
Evenals vorig jaar heeft onze uitvaartvereniging, samen met Dorpsbelangen Leens een herdenkingsbijeenkomst op de begraafplaats in Leens georganiseerd: Licht op Herinnering. Belangstellenden konden hun geliefden herdenken. De paden op de begraafplaats waren door zo’n 1500 waxinelichtjes verlicht. Er was ook een herdenkingsplek ingericht en onze uitvaartverzorger was aanwezig voor vragen en overleg. De herdenkingsbijeenkomst werd mogelijk gemaakt door tal van bedrijven, een bank, een kerk, een school, dragers en vrijwilligers.

2018-03-26
Op de algemene ledenvergadering waren 20 personen aanwezig.
De contributie zal dit jaar niet worden verhoogd; het bestuur zal in de loop van het jaar bezien of de pakketwaarde met ingang van volgend jaar iets kan worden verhoogd en daarover een besluit nemen.

2018-01-30
Vergadering bestuur: uit het ontvangen actuarieel rapport blijkt, dat we de zaken financieel weer goed op orde hebben.
Er is voor 2018 een overeenkomst gesloten met Uitvaartzorg Boerhaavelaan, er zijn in principe 3 vaste uitvaartleiders aangewezen voor uitvaarten in Leens; zij hebben in 2017 ook regelmatig uitvaarten geleid.
De algemene ledenvergadering staat gepland voor 26 maart 2018, aanvang 19.45 uur in gebouw Sjalom aan de Zr. A. Westerhofstraat 6 te Leens. De leden zijn van harte uitgenodigd.

2017-11-03
Onze uitvaartvereniging heeft samen met Dorpsbelangen Leens een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd op de begraafplaats in Leens. Belangstellenden konden hun geliefden herdenken. De paden waren door zo’n 1500 waxinelichtjes verlicht, er was een herdenkingsplaats ingericht en in een tent werd koffie verstrekt en was een van de vaste uitvaartleiders aanwezig voor vragen en overleg. De geslaagde bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door veel vrijwilligers, onze dragers en bijdragen van tal van bedrijven, een kerk, een school en de Rabobank.

2017-04-18
Op de algemene ledenvergadering waren 25 leden aanwezig.

2016-04-21
Uit het actuarieel rapport van 31 december 2015 blijkt dat onze financiële positie door de lage rente terug loopt. De ledenvergadering besluit daarom de contributie voor zowel 2016 als voor 2017 telkens met 3 euro te verhogen. De contributie voor 2016 wordt 18 euro bij automatische incasso en 21 euro bij betaling per acceptgirokaart. In 2017 wordt de contributie respectievelijk 21 euro en 24 euro.

2015-11-25
Vanaf 1 december 2015 is het ook mogelijk donateur te worden van de uitvaartvereniging “Kerspel” Leens. Tegen een gering bedrag per jaar kunt u de uitvaart laten verzorgen door de uitvaartvereniging. U hebt de zelfde voordelen als de leden, zoals kortingen op diverse diensten en leveranties, ook hebt u toegang tot de ledenvergaderingen U hebt echter geen stemrecht en u hebt ook geen recht om de pakketvergoeding zoals de leden die hebben.

2015-08-17
Zoals u wellicht weet werden de uitvaarten namens de vereniging uitgevoerd door “Sleurink uitvaartverzorging”. Onlangs is de bedrijfsnaam gewijzigd in:”Uitvaartverzorging perspectief” te Grijpskerk. De uitvaartverzorgster is wel dezelfde gebleven, namelijk Lydia van Dijken. Ook voor niet leden van de vereniging is zij beschikbaar voor het verzorgen van een uitvaart. Binnenkort hoopt het bestuur weer een nieuwsbrief te doen uitgaan.

2015-02-27
Het bestuur nodigt u van harte uit om onze Algemene Ledenvergadering bij te wonen welke zal worden gehouden op 16 april aanvang 20.00 uur in het gebouw “Sjalom” aan de Zr. Westerhofstr. 6, (naast de Petruskerk) te Leens.

2015-02-26
Zoals u weet ontvangen de nabestaande een financiële tegemoetkoming van de vereniging. Voor de overige kosten kunt u zich bijverzekeren bij een maatschappij die daarin gespecialiseerd is en waar de vereniging contacten mee onderhoudt en daardoor nauw aansluit bij de vergoeding van de vereniging. Als u zich al hebt laten bijverzekeren en u vindt dat het uit te keren bedrag hoog genoeg is of u heeft zelf nog geld beschikbaar voor de kosten van de uitvaart dan kunt u de polis ook laten bevriezen. dit betekend dat u geen premie meer hoeft te betalen en het uit te keren bedrag vaststaat, maar dus ook niet automatisch meer verhoogd wordt. Indien u dat wilt kunt u ook de eventuele indexering of aanpassing aan stijgende kosten bevriezen. Vaak zal een verzekeringsmaatschappij u deze mogelijkheden niet vertellen, maar de mogelijkheid moeten ze u wel bieden.

2015-02-25
Op uitnodiging van het bestuur van de uitvaartvereniging “Mensingeweer-Schouwerzijl” hebben we in 2014 een aantal gesprekken met hen gevoerd. Zij zagen geen mogelijkheden om aanstaande vacatures in het bestuur te vervullen. Na uitgebreid overleg is een weloverwogen besluit genomen om de leden voor te stellen de vereniging op te heffen en de leden te vragen zich bij de uitvaartvereniging “Kerspel” Leens aan te sluiten. De leden zijn hiermee unaniem akkoord gegaan. De vereniging was financieel gezond, er was daarom geen belemmering om de leden op te nemen in het ledenbestand van onze vereniging. Per 1 januari 2015 zijn de leden ingeschreven bij onze vereniging. Voor hen gelden de zelfde rechten en plichten en ook de zelfde tarieven als voor al onze leden.

2014-05-06
De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 9 april j.l. in gebouwtje Sjalom. Het bestuur mocht zich verheugen in een naar verhouding redelijk aantal aanwezigen, namelijk 17 leden, 4 genodigden. De notulen en het jaarverslag werden zonder opmerkingen vastgesteld. Ook het financieel verslag leverde geen vragen op. De contributie werd vastgesteld op 15 euro per lid bij betaling per automatische incasso en 18 euro bij betaling per acceptgiro. Bij de bestuursverkiezing werd aftredend bestuurslid Jannie Kloosterman, die zich herkiesbaar had gesteld herkozen. Met de verzekeringmaatschappij “De Twenthe” is de samenwerking weer hervat.

2014-03-28
De uitvaartvereniging houdt haar Algemene Ledenvergadering op woensdag 9 april 2014 in het gebouw “Sjalom” aan de Zr. Westerhofstr. naast de Petruskerk te Leens, aanvang 19.45 uur. De agenda voor deze vergadering kun u vinden in de Ommelander Courant. U bent als lid van harte welkom in deze vergadering.

2013-07-10
Het bestuur wil u er nogmaals op attenderen dat in geval van het overlijden van een lid u direct daarvan melding doet aan de vereniging via het centraal meldnummer: 050-7210960. U zult dan te woord worden gestaan door de penningmeester. Hij zal direct de uitvaartverzorger opdracht geven contact op te nemen met de nabestaanden en de uitvaart te verzorgen. Indien het overlijden niet direct bij de vereniging wordt gemeld is de vereniging rechtens niet gehouden enige vergoeding voor de uitvaartkosten te doen conform art.11 van de statuten en art.2 van het Huishoudelijk Reglement.

2013-03-19
In de Algemene Ledenvergadering van 18 maart hebben we afscheid genomen van onze uitvaartleider de heer Beihuizen. Hij heeft 20 jaar lang de uitvaartven voor onze vereniging verzorgt tot volle tevredenheid. Door de voorzitter werd hij toegesproken en bedankt voor de verleende diensten en wenst hem en zijn vrouw nog een goede tijd toe. Hem werd een enveloppe met inhoud overhandigt en zijn vrouw ontving een bos bloemen. Het was de bedoeling dat er tevens gelegenheid zou zijn om kennis te maken met de nieuwe uitvaartverzorgster, echter zij was slechts heel kort aanwezig vanwege een sterfgeval waarvoor haar diensten werden gevraagd. In deze Algemene Ledenvergadering kwamen enkele vragen naar voren over de meest recente nieuwsbrief. In het kort willen we op de vragen ingaan. De eerste vraag was wie men aan de lijn krijgt als men het centrale meldnummer 050-7210960 belt. Antwoord: u krijgt in dan de de penningmeester van de vereniging aan de lijn. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat het nummer is doorgeschakeld naar onze uitvaartverzorger. De tweede vraag was of men verplicht de uitvaartverzorger moet nemen waar de vereniging een contract mee heeft. Antwoord: nee, de nabestaanden hebben de vrijheid om een andere uitvaartverzorger te kiezen. Men dient er echter wel rekening mee te houden dat de totale kosten dan aanmerkelijk hoger kunnen uitkomen. Met onze eigen uitvaartverzorger hebben we vast tarieven afgesproken. Tarieven die andere uitvaartverzorger berekenen liggen aanzienlijk hoger. In een volgende nieuwsbrief zullen we meer aandacht schenken aan de Algemene Ledenvergadering en de vragen die daar gesteld zijn.

2013-02-23
Binnenkort zult u weer een nieuwsbrief ontvangen met daarin relevante informatie. De acceptgirokaarten voor de contributie zult u ook binnenkort ontvangen en zal ook de contributie via de incasso machtiging worden geint. Op 14 februari heeft het bestuur vergaderd en op 28 februari zal de bestuursvergadering worden voortgezet, dit ter voorbereiding op de aanstaande Leden vergadering die in maart zal worden gehouden. Datum, plaats en tijd van de Ledenvergadering kunt vinden u op deze website zodra dat bekend is.

2012-12-31
Zoals in de nieuwsbrief van november 2012 al aangegeven dienen vanaf 1 januari 2013 sterfgevallen te worden gemeld aan het centrale meldnummer 050-7210960. Na de melding zal de uitvaartverzorger zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Een sterfgeval moet binnen 24 uur bij de vereniging gemeld worden conform art.2 van het Huishoudelijk Reglement. Indien men zonder overleg met het bestuur een andere uitvaartverzorger de uitvaart laat verzorgen is de vereniging niet gehouden enige vergoeding inzake de uitvaart te doen. (art.2 Huishoudelijk Reglement)

2012-08-20.
Het bestuur is nog op zoek naar enkele personen die in voorkomend geval zich beschikbaar willen stellen als drager. Enkele van de huidige dragers zijn helaas niet altijd beschikbaar op maandag t/m vrijdag. Daarom vraagt het bestuur enkele personen als aanvulling van het huidige dragers team.U kunt zich aanmelden bij de voorzitter of de penningmeester.

2012-06-06.
In de afgelopen tijd heeft het bestuur gesprekken gevoerd met het bestuur van de uitvaartvereniging Wehe-den Hoorn. Zowel de leden als het bestuur van de vereniging Wehe-den Hoorn zagen geen toekomst meer in voor het voortbestaan van hun vereniging.

Daarom is besloten de vereniging van Wehe-den Hoorn per 31 december 2012 op te heffen en de leden de mogelijkheid te bieden zich per 1 januari 2013 aan te sluiten bij uitvaartvereniging “Kerspel” Leens. In de eerstvolgende nieuwsbrief, die dit najaar zal verschijnen, zullen we u hierover nader informeren.

2012-02-25.
In de Algemene Ledenvergadering van 21 febr. is in het bestuur gekozen en benoemd mevr. K. Oostindien-Bronsema. Daarmee is de bestaande vacature vervult. Buiten het bestuur en 2 genodigden waren 9 leden aanwezig. Het boekjaar 2011 is afgesloten met een voordelig saldo en ook kon het nodige bedrag worden toegevoegd aan de actuariële reserve.

2012-02-08.
Op dinsdag 21 februari a.s. zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden, aanvang 19.45 uur in gebouw “Sjalom” aan de Zr.Westerhofstraat 6 te Leens. Het bestuur nodigt u als leden van harte uit om deze vergadering bij te wonen.

2012-03-20.
Op 16 maart 2011 heeft de uitvaartvereniging “Kerspel” Leens haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. In deze vergadering zijn de nieuwe statuten en Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Deze zullen binnenkort door de notaris worden verleden. Daarna zullen ze op deze website worden geplaatst zodat u als lid altijd inzicht hebt in de statuten. De ledenvergadering heeft besloten de vergoeding voor het eventuele vervoer van een overledene uit te breiden. De vereniging vergoedt nu het eventuele vervoer vanaf elke plaats in Nederland naar de de begraafplaats. Tevens is besloten om bij het graf van een overleden lid een bordje te plaatsen met de naam van de overledene. Dit bordje zal bij het graf blijven staan totdat er een monument is geplaatst. Het bordje zal dan aan de nabestaaanden worden aangeboden. De standaard blijft eigendom van de vereniging.

Bij het overlijden van een lid van de uitvaartvereniging zullen ook een paar boekjes worden aangeboden aan de nabestaanden. In het ene boekje staan handige tips over allerlei zaken die moeten worden geregeld na een overlijden. Het andere boekje gaat over het verwerken van de rouw na een overlijden. Deze boekjes mogen de nabestaanden houden.

Maart 2010.
In 2010 heeft de opbaarruimte bij Sjalom aan de Zuster Westerhofstraat een opknapbeurt gehad, het geheel ziet er nu aantrekkelijker en gezelliger uit. In 2010 is er ook nieuwe kleding voor de dragers aangeschaft zodat die er ook weer op to date uitzien.